Algemene Voorwaarden 365 GLAS BV

Artikel 01: Algemene Voorwaarden en Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

365 GLAS de leverancier van de aangeboden producten

en

Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van zaken, goederen en/of diensten 365 GLAS 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, evenals op de tussen 365 GLAS en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen van 365 GLAS.

De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door 365 GLAS aan Opdrachtgever.

Artikel 02: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van 365 GLAS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheden waarvan 365 GLAS mag uitgaan. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door 365 GLAS gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 365 GLAS  zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen 365 GLAS en de opdrachtgever kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging (dit kan traditioneel per post of elektronisch gedaan worden) door 365 GLAS aan opdrachtgever dat de opdracht c.q. bestelling aanvaardt, dan wel bij gebreke daarvan, doordat 365 GLAS uitvoering geeft aan de gegeven opdracht c.q. bestelling.

365 GLAS is gerechtigd zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet tenzij ze door 365 GLAS schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Alle uit de wijzigingen voor 365 GLAS voortvloeiende kosten zullen tegen de op dat moment geldende tarieven aan opdrachtgever doorberekend worden.

2.6 365 GLAS is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een volledige betaling dan wel bankgarantie aan de Opdrachtgever te vragen.

Artikel 03: Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief B.T.W.

3.2 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is 365 GLAS gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover dat niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor 365 GLAS al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

De door 365 GLAS aangeboden prijzen zijn op basis van een maximale maatvoering van 3210 x 2500 mm (BxH) , zijdes niet langer dan 3100 mm (te leveren met toeslag) en oppervlaktes niet groter dan 5 m2/ te leveren ruit.

365 GLAS is, bij overschrijding van de maximale maatvoeringen, gerechtigd de koop te annuleren en de reeds betaalde gelden 100% te retouneren. 

3.3 Indien ter bewerking aangeboden zaken qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met datgene wat 365 GLAS  ten tijde van de overeenkomst bekend is/was, 365 GLAS  gerechtigd het daaruit voortvloeiende meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 04: Betaling

4.1 365 GLAS heeft het recht de productie of levering van de door Opdrachtgever bestelde goederen niet eerder te laten aanvangen dan op het moment waarop de door 365 GLAS aan Opdrachtgever toegezonden factuur (en) zijn voldaan.

4.2 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn is voldaan en de goederen al zijn geleverd dan wel op maat besteld of geproduceerd en daarom niet te retourneren aan leverancier, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke, en is hij vanaf de factuurdatum aan 365 GLAS een rente verschuldigd op jaarbasis, op dat moment geldende wettelijke rente per (gedeelte van een) maand over het totale openstaande bedrag. 365 GLAS zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 5,25 en zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.3 Indien opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft 365 GLAS het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Wanneer 365 GLAS een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is opdrachtgever, absoluut minimum van € 500,-- exclusief. B.T.W. verschuldigd.

4.5 365 GLAS  is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te bedingen. Indien en zolang opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is 365 GLAS gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.

4.6 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zijn alle vorderingen van 365 GLAS op opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Bij niet nakoming door opdrachtgever van hetgeen over betaling is overeengekomen, is 365 GLAS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. Ook is 365 GLAS gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem 365 GLAS te weigeren.

Artikel 05: Levering en Leveringstermijn

5.1 Onder levertijd wordt in deze verstaan, de vermoedelijke termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een overschrijding van maximaal 3 weken wordt als redelijk beschouwd. In geval van meerwerk wordt de levertijd als volgt verlengd: Op de datum van wijziging wordt de levertermijn verlengd met de vermoedelijke levertijd voor het desbetreffende product.

5.2 Leveringstermijn is altijd o.v.v. / onder voorbehoud van levering fabrikant met meer dan het maximum van 6 weken wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd enkel ontbinding van de overeenkomst te vorderen, en niet ook schadevergoeding, zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een schriftelijk bericht, en mits de fabrikant instemt, behoudens indien zich een situatie als in artikel 10 bedoeld.

5.3 Op de opdrachtgever rust een afnameplicht.

5.4 365 GLAS behoudt zich het recht voor bestellingen in deelzendingen te leveren zolang de volledige bestelling uiteindelijk kan worden geleverd.

5.5 Vrachtkosten en of transportkosten worden bepaald door de regio waarin wordt geleverd en het gewicht van de bestelling.

5.6 Opgegeven levertijden o.v.v. fabrikant en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.7 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken in het bezit van 365 GLAS zijn en een overeengekomen vooruitbetaling is verricht.

Artikel 6: Transport en risico-overgang

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door 365 GLAS.

6.2 Risico-overgang; Het risico van 365 GLAS voor verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk word geleverd. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Alle door 365 GLAS  aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van 365 GLAS totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover 365 GLAS ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door 365 GLAS  verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, evenals de vorderingen van 365 GLAS  op opdrachtgever wegens tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen tegenover 365 GLAS heeft voldaan.

7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of op een andere manier aan het verhaal van 365 GLAS te onttrekken.

7.3 Bij niet-nakoming door opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen is 365 GLAS  gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of op een andere manier - nog - het eigendom van 365 GLAS terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden om 365 GLAS  plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom van 365 GLAS te identificeren, en verleent 365 GLAS nu al toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 08: Garantie

8.1 Op door 365 GLAS verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt 365 GLAS de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

8.2 Ten aanzien van de te leveren producten is 365 GLAS een tolerantie toegestaan van c.a. 4mm.

8.3 De garantie geldt in het geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen, incompleetheid en enkel ingeval dit gebrek aantoonbaar aan 365 GLAS te wijten is.

8.4 365 GLAS  geleverde goederen dan wel zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat 365 GLAS de keuze heeft voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan opdrachtgever de door haar betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

8.4.1 Van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover onze opdrachtgever de garantiebepalingen van onze leveranciers dan wel 365 GLAS.

8.4.2 Opdrachtgever kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven vermeld.

8.4.3 De garantie is van kracht gedurende twee jaar na aflevering c.q. gedurende de periode van de leveranciers garantie bepaling.

8.4.4 De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden.

8.5 De garantie geldt niet gedurende de periode dat opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen jegens 365 GLAS  in gebreke blijft. Nadien herleeft de garantie, doch niet met terugwerkende kracht en zonder dat daardoor de garantietermijn wordt verlengd.

8.6 De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.

8.7 Het niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of enig andere met 365 GLAS gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

8.8 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:

  • Meetfouten
  • Normale (materiaalafhankelijke) slijtage
  • Krimp
  • Verkleuring
  • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik
  • Eigenhandig aanpassen
  • Gebruik in niet geschikte ruimtes
  • Schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade

8.9 De geldende fabrieksgarantie is gelijk aan de fabrieksgarantie van de leverende glasproducent

Artikel 09: Inspectie/Klachten/Aansprakelijkheid/Reclamaties

9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken direct te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door 365 GLAS geleverd product, dienen door de opdrachtgever direct aan 365 GLAS schriftelijk en voldoende gemotiveerd  doch binnen uiterlijk 24 uur na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld en voorzien van foto’s. In overleg tussen opdrachtgever en 365 GLAS kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 24 uur termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt 365 GLAS geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever. Bij eventuele geschillen kan de Consumentenbond als onpartijdige intermediair worden geraadpleegd.

9.2 We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@365glas.nl 

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9.3 Het reclamatierecht en onze garantieverplichting vervalt zodra de zaken verdere bewerking, (de)montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen, of verplaatst.

9.4 Reclamaties betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij 365 GLAS ingediend te zijn, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling zullen worden genomen.

9.5 Het indienen van reclamaties geeft opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der zaken en/of bewerkte zaken te weigeren dan wel op te schorten.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles 365 GLAS. zelf c.q. de toeleveranciers van 365 GLAS, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens opdrachtgever redelijkerwijs niet – tijdig – kunnen nakomen.

10.2 In geval van overmacht zijn zowel 365 GLAS als Opdrachtgever gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten.

10.3 Indien 365 GLAS bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is 365 GLAS  ongeacht de ontbinding of opschorting gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren, en dient opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Ontbinding van de overeenkomst volgt indien:

11.1.1 Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens 365 GLAS niet, niet tijdig of niet juist nakomt.

11.1.2 Opdrachtgever failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling verkeert.

11.1.3 Beslag wordt gelegd op (een deel van) de eigendommen van opdrachtgever.

11.1.4 Opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.

11.1.5 Opdrachtgever ontboden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

11.2  Bij standaard producten (niet op maat gemaakt) heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product onbeschadigd en zonder gebreken retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Ook de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via 365 GLAS  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 

11.3 365 GLAS is op geen enkele wijze verplicht op maat gemaakt producten zoals glas e.a. terug te nemen. Het gaat immers om maatwerk en is daarom niet meer aan derden te verkopen of aan de fabrikant te retourneren. 

11.3 Uw order kunt u wijzigen binnen 12 uur na bestelling. Mits de opdracht door de fabrikant in productie dan wel optimalisatie is genomen. Na deze 12 uur of dat als de fabrikant de order in productie heeft zal uw order definitief worden en kan deze niet meer worden gewijzigd.

11.4 Annulering van een op maat gemaakt product zoals glas is niet mogelijk indien de opdracht door de fabrikant in productie dan wel optimalisatie is genomen. Na 12 uur is annulering niet meer mogelijk of bij al in productie of optimalisatie zijnde

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van 365 GLAS en behoudens tot wat waartoe 365 GLAS op grond van garanties gehouden mocht zijn, is 365 GLAS  niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van 365 GLAS  en door 365 GLAS bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.

12.2 De aansprakelijkheid van 365 GLAS  is te allen tijde beperkt tot het door 365 GLAS  met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Bij bestelling geeft de opdrachtgever toestemming voor volgend gebruik van zijn gegevens:

13.1.1 Door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

13.1.2 De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van 365 GLAS en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van 365 GLAS  of gerelateerde diensten dan wel bedrijven, van anderen die in de interesse van de opdrachtgever liggen. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.1.3 365 GLAS zal op schriftelijk/email verzoek de mogelijkheid aanbieden opdrachtgever uit het mailbestand te verwijderen, mits aan alle verplichtingen omtrent betalingen is voldaan.

13.1.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door 365 GLAS over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van 365 GLAS. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14: Diversen

14.1 Indien opdrachtgever aan 365 GLAS schriftelijk opgave doet van een adres, is 365 GLAS  gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat opdrachtgever 365 GLAS een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2 Wijzigingen Voorwaarden door 365 GLAS gedurende korte of langere tijd is toegestaan, al dan niet stilzwijgend zijn afwijkingen van deze Voorwaarden toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 365 GLAS Voorwaarden anders toepast.

14.3  365 GLAS is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van 365 GLAS, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, dat ter keuze 365 GLAS.

Artikel 16: Privacy beleid 365 GLAS

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van 365 GLAS U dient zich ervan bewust te zijn dat 365 GLAS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

365 GLAS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 365 GLAS of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 365 GLAS of die van een derde partij.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 365 GLAS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. Onafhankelijke Klantbeoordelingen bedrijven. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen per mail of brief

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.